Skip Navigation Links
- Forside
 

Nyheder

 

 

Bestyrelsesmøde d. 7. august 2019

Alle 4 var til stede.

Vi har fået 10.000 kr. Brandkassen.

Tennisbanerne har været godt benyttet af turister her i højsæsonen. I en uge var der 27 timer booket. De siger, at banerne er gode, så ros herfra til jer, som har været med til at præparere og klargøre dem i år. (og heldigvis er der kommet vand ovenfra.)

Der har været problemer med holde nettet på bane 1 i den rette højde, fordi både net og stolper er slidte. Vi har besluttet at købe to nye net, som bliver sat op i sæson 2020. Nuværende net på bane 2 bliver derefter gemt som reserve.

Når banerne lukkes ned ved sæson slutning, undersøges det, om der kan skaffes reservedele til stolperne: spændemekanisme mm fra gamle stolper fra andre klubbers nedlagte tennisbaner. Materielet er så gammelt, at ”Presenco Sport” ikke har de reservedele mere. Hvis ikke stolperne kan repareres, køber vi nye stolper til bane 1 og evt. bane 2. I så fald vil vil vi indgå i dialog med Form og Fritid vedr. selve etableringen i form af gravearbejde mm.

Åse sprøjter for ukrudt i en bræmme uden om tennisbanerne, og Ida sprøjter på selve banerne. Vi er således ophørt med at brænde ukrudtet væk.

Vi har købt nye bolde til boldmaskinen samt 4 nye skrabere til banerne.

Kantafgrænsning af banerne trænger til at blive fornyet. Vi vil bede Form og Fritid om at sørge for at det bliver lavet, så det kan være klart til sæsonstart i 2020.

Der ændres lidt på formuleringen på hjemmesiden i afsnittet, der vedrører betalingen. For at undgå eventuelle misforståelser ændres ”år” til ”sæson”.

Turister, såvel danske som udenlandske, kan ikke se opslagstavlen, da den sidder på klubhusets bageste væg. Derfor vil vi sætte opslag med relevant information op på plexiglasdøren, så den er synlig udefra.

Felix har modtaget de ledige haltider fra Søren Bloch. Der vil på mail blive sendt invitation til time fordelingsmøde ud til medlemmerne.

Vi har ansøgt om penge til to nye net fra Sparekassens Jubilæumsfond.

Sæsonafslutning med turnering og grill er fastsat til onsdag d. 25. september kl 17. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer.

Det er ikke lykkedes at finde et nyt bestyrelsesmedlem til at overtage Jens Froms plads.

Ref: Ida


Bestyrelsesmøde d. 8.-4.-2019

Afbud fra Eva.

Bestyrelsen konstituerede sig og fortsætter som hidtil med

Felix som formand

Jens som næstformand (indtil han fratræder d. 1.-7.-2019 p.g.a. flytning til Sjælland).

Hanne som kasserer

Ida som sekretær

Eva som medlem

Start på baneklargøring og rengøring af klubhus, møbler og materiel søndag d. 14. april kl. 9.00. Der bydes på en kop kaffe og et rundstykke og en øl eller vand til det arbejdende folk. Medlemmer inviteres til arbjedsdagen via e-mail.

Sportigan inviterer til kundeften onsdag d. 17. april.

Klub t-shirts i samme model som sidste år tilbydes i farverne hvid, orange, lime, mellemblå, lysegrå med sort klub-logo.

Hvis det viser sig muligt, vil en langærmet model i tilsvarende kvalitet tilbydes, uvist hvilke farver den kan tilbydes i.

Der bliver ikke tilbudt anden beklædning i år.

T-shirtsene kan ses og prøves og bestilles hos Sportigan i Nørre Nebel.

Tennissportens dag, hvor nye medlemmer også er velkomne, samt Standerhejsning for klubbens medlemmer foregår samme dag, lørdag d. 4. maj kl. 10-12. Der spilles lidt tennis med skiftnde makkere, der snakkes og nydes et let traktement, som klubben byder på.

Der arbejdes på at arrangere en aktivitets-dag eller aften med en DGI-træner engang i maj måned.

Turnering lørdag d. 15. juni, hvor andre klubber også indbydes.

Skumtennis for børn/voksne blev drøftet. Bestyrelsen bakker op om aktiviteten, hvis nogen blandt medlemmerne vil tage initiativet og stå for træningen. I princippet kan der spilles skumtennis i hallen året rundt, hvis Form og Fritid kan tilbyde haltider., som så bookes via Tennisklubbens bestyrelse.

Ref: Ida

 

Bestyrelsesmøde d. 18. februar 2019 i Form og Fritid.
Afbud fra Eva.
 
Planlægning af generalforsamlingen, som finder sted mandag d. 11. marts kl. 19.30 i Form og Fritid. Bestyrelsen møder kl. 19.
Der serveres øl, vand, kaffe og fastelavnsboller.
Programmet for aftenen:
Formandens beretning, fremlæggelse af regnskab og budget, fastlæggelse af kontinent, klubtrøjer, kommende arrangementer, valg til bestyrelsen.
Vi opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op.
Felix og Ida er på valg, og Jens træder ud af bestyrelsen, da han flytter til Sjælland.
Nyt regnskabsprogram skal tages i brug. Programmet ligger allerede i Klubmodul, men Hanne efterlyser et intro-kursus.
Det undersøges, og måske kan vi sende to fra bestyrelsen af sted.
Ansøgning til Brandkassen er sendt. Der er anmodet om tilskud til en ny tromle. Ansøgning til Sparekassen sendes senere.
Her anmodes der om tilskud til en slåmur og tilskud til etablering af en kunststofbane.
Hvid klub t-shirt tilbydes igen. Muligvis tilbydes en cardigan, hvis vi finder en god model.
Arrangementer i kommende sæson:
Tennissportens dag, sammen med standerhejsning lørdag d. 4. maj 2019.
Turnering i klubben, hvortil også omegnens klubmedlemmer inviteres lørdag d. 15. juni 2019.
Klubaftener fortsætter som hidtil onsdag aftener.
Sæsonens sidste klubaften, onsdag d. 25. september kl 17 afholdes klubturnering med efterfølgende grill og hygge.
Bestyrelsen foreslår hævelse af kontingent:
voksen 400 kr. (3 år 800 kr.),
barn 250 kr. (3 år 500 kr.),
familie 650 kr. (3 år 1300 kr.)
Bestyrelsen foreslår mobiloptimering af hjemmesiden.
Intet under evt.
Ref.: Ida
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.10.2018 kl 17-19

Alle var til stede.

Vi evaluerede de to tennisturneringer, som klubben har afholdt i denne sæson, den 16. juni med indbudte gæster fra naboklubberne og ultimo september internt i klubben.

Vi mener, at begge var vellykkede og satser på at gentage arrangementerne til næste år, ligeledes med korte kampe og efterfølgende en bid brød.

Evaluering af klubaftener, hvor der har været et jævnt fremmøde af seniorspillere, ca 8-10 per gang. Klubaftener fortsætter onsdage til næste år.

Banerne har været brugt flittigt i den lange og gode sæson, vi har haft i år, både af klubbens egne spillere samt turister. Banerne har været fine, men der har nogle steder været problemer med at linjerne arbejder sig op, og gruset blæser af. Desuden har sprinklerne på vandingsanlægget af og til sat sig fast, så banerne nogle steder har fået for lidt og andre steder for meget vand, og der er dannet søer. Smeden har tilset dem flere gange, men det er vores vurdering, at de er slidte og bør udskiftes med nye.

Vi drøftede hvilke tiltag og indkøb, der bør foretages for at banerne og materiellet fungerer optimalt. Vi lavede derefter en liste, som Felix skal drøfte med Søren Bloch i Form og Fritid, da det er Form og Fritid, som afholder udgifterne til banernes vedligeholdelse. I fællesskab kan de lave en eventuel prioritering, hvis det skønnes, at udgifterne bliver for store til at klare på en gang.

Listen ser ud, som følger:

8 nye vandkanoner

Mere grus, så der midtvejs i sæsonen kan lægges mere grus på banerne.

Diverse tilbehør til net (jordankre, øjeskruesæt mm.)

Hegnfirma til opstramning af hegnet, der hvor ”strammerne” er rustet væk.

Brædder til kantning af banerne, så boldene ikke triller ud.

Renovering af flisebelægning ved bane 1.

Næste bestyrelsesmøde bliver mandg d. 18. februar kl 19, 2019.

Generalforsamlingen er sat til mandag d. 11. marts kl 19.30, 2019.

Evt.:

Det foreslåes, at vi næste år ved konstituerende møde fastlægger mødedatoer til bestyrelsesmøder for hele sæsonen.

Der skal til DGI indberettes status over aldersfordeling af klubbens medlemmer. Hanne har lavet listen og sender den til Felix, som videresender til DGI.

Fra kl 19-21 havde vi evalueringsmøde med DGI konsulent Alex Laugesen, hvor vi drøftede vores vækstaftale for klubben.

Ref: Ida

 

Referat fra møde d. 15.-8.-2018

Alle til stede.

Turneringen d. 16. juni hos os, hvor andre klubber deltog, gik fint. Positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi tænker at gentage det til næste år. Ny turnering med tilmelding arrangeres internt i klubben og afholdes d. 12. eller 19. september i år. Pris 25 kr.

Det er snart tid til vintertennis. Felix spørger Søren Bloch om, hvilke datoer klubben kan få. Som vedtaget på generlforsamlingen, bortfalder klubbens tilskud til holdene. Der vil snart blive inviteret til fordelingsmøde.

Vi ønsker ikke at deltage i ”Foreningernes dag”, da sidste års deltagelse ikke var nogen succes.

Der er udbredt tilfredshed med de hvide klub t-shirts med det nye logo. Logoet må kun trykkes på de t-shirts, som bestyrelsen har valgt. Felix har kontakten til Sportigan og informerer Birgitte derom. Vi forsøger at lave en aftale med Sportigan om, at al fremtidig administration vedr. salg af klubtøj varetages af dem.

Det nye logo er sat på hjemmesiden, og det ser pænt ud. På generalforsamlingen forelægger vi spørgsmålet, om hvorvidt hjemmesiden skal optimeres til mobiltelefon.

Vandingsanlægget på banerne er blevet renset og set efter af smeden i flere omgange og fungerer som regel efter hensigten, men sprinklerne kan dog sætte sig fast. Vi mener at sprinkler-hovederne er slidte, og Felix vil snakke med Søren Bloch om muligheden for at Form og Fritid vil sætte indkøb af nye på budgettet for næste år.

Jens kom med en forespørgsel, om det kunne være muligt for de etablerede tennishold at få faste spilletider, så man ikke behøver at booke via hjemmesiden. Det mener bestyrelsen ikke skal være muligt, da man derved ville favorisere nogle frem for andre.

Ref: Ida

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018

Alle til stede.

1. Der er kommet 19 tilmeldinger til tennisturneringen d. 16. juni kl. 10. Bestyrelsen møder kl. 9.30.

Turneringsform bliver som sidste år med 2 puljer, og points styres ved hjælp af papirmodel. En præmie i hver pulje.

Stævneleder Felix. Forplejning i form af øl/vand/kaffe og sandwich skal være klar kl. 11.

2. Hanne forespørger hos Klubmodul, om der er noget, vi skal være opmærksomme på vedr. den nye persondatalov.

3. Børnetennis droppes i år, da der åbenbart ikke er interesse for det. Vi har planer om en træningsaften for voksne med en ekstern træner.

Felix prøver at lave en aftale med ham i august.

4. Det nye klublogo skal sættes på vores hjemmeside. Hanne kontakter Klubmodul. Jens og Hanne sørger for at få ryddet op på hjemmesiden og smidt gamle meddelelser væk.

Fremover arkiveres referater digitalt i maksimum et år. (Alle referater gemmes i papirudgave). Meddelelser om begivenheder, som har fundet sted, slettes.

5. Sluttede selskaber, såsom klubber og lign. kan med deltagelse af et bestyrelsesmedlem leje tennisbanerne og grillen til en hyggeaften til en i forvejen aftalt pris.

6. Hækkesaks og ørnenæb må indkøbes til klubben. Udlevering af t-shirts med logo er i fuld gang. DE ER FLOTTE.

Ref: Ida

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. april 2018

Alle til stede.

Baneklargøring og rengøring af klubhus lørdag d. 21. april kl 8.00.

Info om standerhejsning og tennissportens dag d. 5. maj kl. 10-12 på hjemmesiden samt medlemmers mail samt Vesterhavsposten.

Eva bestiller kaffe, øl/vand, sandwich i Form og Fritid. Bestyrelsen møder kl. 9.00. På hjemmesiden skal listen over bestyrelsesmedlemmer revideres inden d. 5. maj. Vi sender hver især foto, mail og mobilnummer til Hanne. Jens tager sig af artikel og annonce til Vesterhavsposten.

Venskabsturnering afholdes i klubben d. 16. juni. Pris pr. person 50 kr. Tilmelding til Felix.

Aftale indgået med grafisk designer om digitalisering af det nye logo.

Der arbejdes på at få lavet klub t-shirts med logo hos Sportigan.

Klubaftener fortsættes onsdage kl. 19-21, dog uden den månedlige grill-aften. Medlemmerne er dog velkomne til selv at tage initiativ til at bruge grillen, men bestyrelsen sørger ikke længere for indkøb af pølser,brød, øl, vand.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 6. juni kl. 18.00 i klubhuset.

Ref: Ida

 

Referat fra konstituerende møde i Tennisklubben d. 22. marts 2018

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Felix Thomas, formand

Jens From, næstformand

Hanne Andersen, kasserer

Ida Ravn, sekretær

Eva Schmidt Pedersen, medlem

Den 5. maj er der Standerhejsning og Tennissportens dag. Der bliver budt velkommen til nye såvel som gamle medlemmer og budt på en øl eller vand samt en sandwich. Felix tilmelder os ”Tennissportens dag” og bestiller plakater mm. Jens skriver en artikel til Ugeavisen og sørger for indrykning af annonce tirsdag d. 24. april. Ida bestiller øl, vand, sandwich i Form og fritid.

Felix taler med Søren Bloch om levering af grus til banerne.

Afgående formand, Søren Hansen kom og lavede ”Afleveringsforretning”

i form af diverse mapper, samt en liste over igangværende tiltag, som vi skal følge op på.

Ida skriver et dokument med den nye bestyrelses konstituering. Det skal underskrives af alle i bestyrelsen og bruges som dokumentation i Sparekassen og aftales, at formand, næstformand og kasserer skal have adgang til klubbens konti.

På hjemmesiden skal der skiftes fotos og navne vedr. den nye bestyrelse. Logoet skal ligeledes skiftes, når det er blevet digitaliseret.

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 16. april kl. 19.

Ref: Ida

 
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. februar 2018

Alle til stede.

De punkter, der ifølge klubbens love skal på dagsordenen til generalforsamlingen, blev gennemgået.

Der er sat en ny lås i døren ind til tennisbanerne. Form og fritid har betalt den. Nye nøgler, som klubben betaler, er lavet. De nye nøgler udleveres til medlemmerne mod depositum 50 kr. ved standerhejsning. De medlemmer, som ved udlevering af den gamle nøgle har betalt depositum, får blot nøglen byttet til en ny. Mangeårige medlemmer, som ikke har betalt depositum for eksisterende nøgle, vil blive afkrævet depositum 50 kr for udlevering af den nye nøgle.

Nyt logo, lavet af billedkunstner Solvej Bammeskov, blev godkendt af bestyrelsen. Endelig godkendelse skal ske på generalforsamlingen.

Netværksmøde mellem omegnens tennisklubber finder sted i Ansager d. 6. marts. Søren og Felix deltager.

Vintertennis i hallen fortsætter april måned ud.

Der er sket medlemsindberetning til Det centrale foreningsregister.

Brugerkontrakten mellem Tennisklubben og Form og Fritid er revideret og underskrevet.

Standerhejsning og Tennissportens dag bliver d. 5. maj 2018.

Familietennis skal fortsætte med Felix, hvis der er interesse for det.

Klubben vil tilbyde 4 gange tennistræning til de unge ved en udefrakommende træner.

Ref: Ida

 
 
Banner